ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ជាតិសរសៃ

  • Fiber Marking Machine

    ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ជាតិសរសៃ

    ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយហើយការកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផលនៃគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចត្រូវបានគេពេញចិត្តជាមូលដ្ឋាន។ ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរកាបូនឌីអុកស៊ីតម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរអ៊ុលត្រាវីយូដែលជាសម្ភារៈជាក់លាក់ត្រូវប្រើដើម្បីមើលសម្ភារៈផលិតផលសម្គាល់មាតិកានិងតម្រូវការប្រសិទ្ធភាព។ វាមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់វានឹងមានការបណ្តុះបណ្តាលតិចតួច។